Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie działa od 1994 roku. Usługi ŚDS skierowane są do osób (zarówno dzieci, jak i dorosłych) z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną. ŚDS działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W ŚDS prowadzone są zajęcia wspierająco-aktywizujące. W trakcie zajęć wspierany jest rozwój indywidualny poprzez zwiększanie zakresu samodzielności, stworzenie odpowiednich warunków do kształtowania kompetencji społecznych, włączanie w różnorodne aktywności oraz integrację ze społeczeństwem na miarę posiadanych możliwości.

Działania, które podejmowane są w ŚDS, obejmują w zależności od możliwości i poziomu funkcjonowania uczestnika:

• trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

• trening umiejętności społecznych, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, instytucjach kultury;

• trening organizacji czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,

• trening samoobsługi, w tym czynności związane z ubieraniem się, czynnościami pielęgnacyjnymi;

• trening organizacji czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

• zajęcia muzyczne z relaksacją;

• zajęcia plastyczno-techniczne;

• stymulację sensoryczną;

• spacery i wyjścia uspołeczniające.

Aby zostać uczestnikiem ŚDS, należy złożyć wniosek do filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć:

– zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach;
– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu, wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie;
– orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji w placówce lub pod numerem telefonu. Zachęcamy również do kontaktowania się drogą elektroniczną:

Środowiskowy Dom Samopomocy przy KTA o/Kraków:
al. Grottgera 3
30-035 Kraków
tel. +48695113326
e-mail: biuro@kta.krakow.pl

godziny funkcjonowania: pon – pt od 8:00 do 20:00

kierownik jednostki: mgr Kamila Morzyniec

Projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa.