Historia Oddziału

Krajowe Towarzystwo Autyzmu powstało w 1990 roku dzięki działalności Społecznego Komitetu ds. Organizacji Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem, powołanego przez rodziców dla stworzenia w Krakowie pierwszej specjalistycznej placówki dla dzieci z autyzmem. Formalna rejestracja Krakowskiego Oddziału w I Wydziale Cywilnym Sądu Wojewódzkiego w Krakowie miała miejsce 17 lipa 1991 roku. Stowarzyszenie jest organizacją Non-profit i działa na rzecz poprawy jakości życia osób z autyzmem i ich rodzin z terenu Polski południowej w oparciu o granty i darowizny.

Krakowski Oddział odpowiadając na potrzeby rodzin podejmuje różne formy działalności. Najważniejsza z nich to inicjowanie i prowadzenie placówek edukacyjno – terapeutycznych.

1 maja 1992 roku z inicjatywy Krakowskiego oddziału KTA decyzją Wojewody Krakowskiego został powołany Ośrodek Szkolno Terapeutyczny dla Dzieci z Autyzmem, który następnie został przekształcony w Ośrodek Szkolno – Terapeutyczny dla Osób z Autyzmem, obecnie działający jako Zespół Szkół Specjalnych nr 13 na ul. Szopkarzy 8 w Krakowie

W roku 1993 ze względu na brak w Krakowie i okolicach placówki dokonującej diagnozy utworzony został punkt konsultacyjny, który od 2005 roku działa jako NZOZ Ośrodek dla Osób z Autyzmem „Effatha”.

W styczniu 1996 roku do istnienia powołany został Klub Aktywności dla osób z autyzmem, który obecnie prowadzony jest przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”

W 1999 utworzono Ambulatorium Terapii Behawioralnej, które od 5 marca 2002 r. działa samodzielnie jako Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej z siedzibą w Krakowie i jest ogólnopolską organizacją o charakterze non-profit, zrzeszającą osoby czynnie realizujące terapię behawioralną.

W roku 2000 powstał we współpracy z Fundacją Wspólnota Nadziei i przez nią obecnie prowadzony Hostel „Dom w połowie drogi”, miejsce pobytu dla młodych dorosłych.

We wrześniu 2004 roku Krakowski Oddział KTA otworzył Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Deszczowych Ludzi”, a także pierwszą i jak dotąd jedyną w Polsce Świetlicę dla osób z Autyzmem działającą popołudniami i w weekendy.

Poza inicjowaniem działalności nowych placówek dla osób z autyzmem i ich prowadzeniem Krakowski Oddział podejmuje inne działania stosownie do aktualnych potrzeb społecznych. W początkowym okresie działalności były to przede wszystkich działania zmierzające do wzbogacenia wiedzy oraz kompetencji rodziców i terapeutów. W roku 1992 odpowiadając na potrzeby rodziców i terapeutów w zakresie metod pracy z dzieckiem autystycznym Krakowski Oddział rozpoczął działalność szkoleniową, pierwsze szkolenia poświęcone były terapii HOLDING, a kolejne – innym podejściom terapeutycznym: terapii behawioralnej oraz podejściu TEACH.

Oddział nasz organizuje konferencje lub seminaria o tematyce poświęconej problematyce autyzmu, w których biorą z udział wybitni specjaliści z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Najważniejsze z dotychczas organizowanych to: Autyzm wyzwaniem naszych czasów (1998), System pomocy osobom z autyzmem w kontekście praw człowieka (2000), Jakość życia w autyzmie – problemy etyczne, prawne i psychologiczne (2004), Rain Man jest wśród nas. Współczesne formy pomocy osobom z autyzmem w ujęciu systemowym (2008).

Od listopada 1992 roku stowarzyszenie jest członkiem międzynarodowej organizacji – Autyzm-Europa, zrzeszającej pozarządowe organizacje działające na rzecz autyzmu z całego świata. Nasi przedstawiciele brali udział w Międzynarodowych Kongresach organizowanych przez „Autism – Europe” w Glasgow (2000) oraz w Catanii (2010).

W wakacje 1992 roku zorganizowany został pierwszy turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowego dla osób z autyzmem i ich rodzin. Od tego momentu turnusy i inne formy wyjazdów wakacyjnych (także realizowane tylko z terapeutami bez udziału rodziców) stanowią doroczną propozycję oraz chętnie wybieraną przez rodziców formę wypoczynku.

Od 2006 powołana została nowa forma wsparcia dla wysokofunkcjonujących osób z autyzmem „Klub pod Parasolem”, a rok później powstała grupa wsparcia dla wysokofunkcjonująch dzieci z autyzmem „Klub pod Parasolem – Junior”, natomiast w 2008 została utworzona grupa wsparcia dla rodziców i rodzeństwa osób z autyzmem obecnie działająca pod nazwą Klub Rodziców Osób z Autyzmem.

Krakowski Oddział KTA podejmuje także działalność wydawniczą. Od początku istnienia wydawany jest kwartalnik Impuls Krakowski, w którym znajdują się artykuły poświęcone tematyce autyzmu, a także liczne informacje dla rodziców odnośnie metod leczenia, terapii czy rehabilitacji oraz aktualnych wydarzeń.

Opublikowane zostały książki przeznaczone dla zróżnicowanego kręgu czytelników: praktyczne poradniki wprowadzające do problematyki autyzmu m.in. Autyzm fakty (1999), Strategia postępowania z dziećmi z autyzmem (1995, data wydania wznowienia 2008) materiały metodyczne: Jak ćwiczyć społeczne umiejętności komunikacyjne i zwiększać samodzielność u osób z autyzmem (2009) oraz prace zbiorowe: Autyzm – wyzwaniem naszych czasów (2004)Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi (2009). W roku 2010 ukazała się publikacja: Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu Praktyczny poradnik dla nauczycieli i rodziców (2010), a jej druga część ukazała się pod koniec 2011 roku i jest to zeszyt ćwiczeń dla nauczycieli i rodziców. W 2012 roku pojawiła się publikacja: Baranauskienė, I., Kossewska, J. (red.) (2012). Vocational Counselling Of Children And Youth With Special Educational Needs. Parameters Of The Ideal Model. Scientific Study. Kraków: WN UP. (ss. 400), która powstała dzięki zaangażowaniu osób biorących udział w projekcie Leonardo da Vinci – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Uczę się przez całe życie.

Krakowski Oddział KTA organizuje także liczne kiermasze, kwesty, wystawy i inne innego typu imprezy, o których relacje prezentowane są w Impulsie Krakowskim.